Bắc Ninh Business
Khảo sát

Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?Xem kết quả
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?

Tổng số: 4183 phiếu

Du ngoạn miền quê quan họCông báo chính phủ
Lượt truy cập
5,353,094
Kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015


I. Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Mục tiêu tổng quát.

Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các khu công nghiệp- đô thị hiện đại với công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch; tăng cường đầu tư vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá, giá trị kinh tế cao, cơ giới hoá nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phát triển  xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế; phát triển toàn diện các lĩnh vực y tế, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, văn hoá- xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội,  nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; Phấn đấu đưa Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015, quy hoạch và xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

* Về phát triển kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 13-14%.

- Năm 2015 tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 6,1%, công nghiệp và xây dựng 69,6%, dịch vụ 24,3%.

- GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 3.500 USD (giá thực tế).

- GTSX công nghiệp năm 2015 đạt 65.000 đến 70.000 tỷ đồng; GTSX nông, lâm, thuỷ sản 2.819 tỷ đồng; Dịch vụ 11.299 tỷ đồng (giá cố định 1994)

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm 26,2%, đến năm 2015 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD. Nhập khẩu tăng bình quân hàng năm 24,9%, đến năm 2015 đạt 3,5 tỷ USD. 

- Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 40-50%/ GDP.

- Thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 đạt trên 8.500 tỷ đồng, tăng bình quân 13,6%/năm.

*Về phát triển xã hội:

- Nâng cao chất lượng nguồn lao động, giải quyết việc làm; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị còn 3,2% và tỷ lệ thời gian sử dụng lao động ở nông thôn trên 70% vào năm 2015. Năm 2015, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 60%. Giải quyết việc làm bình quân hàng năm từ 26-27 nghìn lao động, trong đó 50% lao động nữ; đến năm 2015 lao động trong khu vực nông nghiệp còn khoảng 30%.

- Phấn đấu đến năm 2015, 100% các trường được kiên cố hoá;  có 100% xã phường, thị trấn xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao đạt chuẩn; 70% thôn làng khu phố, 85% số hộ, 95% công sở đạt chuẩn văn hoá;

- Duy trì mức giảm sinh hàng năm 0,2-0,3%o, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,1%; Đến năm 2015, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 10%; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,4% (theo chuẩn năm 2005).

*Về bảo vệ môi trường:

Môi trường được giữ vững, giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm ở các làng nghề. Đến năm 2015 khoảng 98% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh; thu gom 100% và xử lý 70% rác thải sinh hoạt.

III. Phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015.

1. Một số khâu đột phá để đầu tư phát triển, đạt tốc độ tăng trưởng 13-14%

- Tập trung hoàn chỉnh và hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông gắn kết với các tỉnh thành lân cận.

- Đẩy nhanh tốc độ đột phá về phát triển công nghiệp trên cơ sở phát triển mạnh các KCN tập trung, các cụm CN nhỏ và vừa, làng nghề.

- Tập trung nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới, phát triển nông nghiệp toàn diện, chuyển sang hàng hoá có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và bền vững.

- Đẩy nhanh tốc độ phát triển dịch vụ.

- Hình thành các hạt nhân phát triển kinh tế của tỉnh, phấn đấu thành phố Bắc Ninh cơ bản lên đô thị loại 2; phấn đấu thị xã Từ Sơn lên đô thị loại 3; Phố mới, Chờ, Thị trấn Hồ lên đô thị loại 4.

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển.

            - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công việc.

 

2. Phương hướng, nhiệm vụ phát triển một số ngành, lĩnh vực:

2.1. Công nghiệp - xây dựng:

- Mục tiêu phấn đấu 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp; đưa 15 KCN tập trung vào hoạt động, chuyển đổi mô hình quản lý đối với các KCN nhỏ và vừa, làng nghề.

            - Tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án lớn, công nghệ cao, đặc biệt là các dự án có số thu nộp ngân sách lớn.

2.2.  Dịch vụ:

- Phấn đấu 2015 tỷ trọng dịch vụ chiếm 24,3% GDP; tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 30 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 11,9%/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD, tăng bình quân 26,2%/năm.

2.3. Nông nghiệp:

- Phấn đấu 2015 giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 2.800 tỷ đồng, tăng bình quân 2,7%/năm; 30% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

            - Áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, giá trị sản xuất trồng trọt 2015 đạt 80 triệu đồng/ha canh tác.

            - Tăng tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp, đưa chăn nuôi trở thành ngành chính, phát triển chăn nuôi theo phương pháp công nghiệp: Đàn bò 55 nghìn con, phát triển chăn nuôi lợn 430 nghìn con, 4,2 triệu con gia cầm; sản lượng thịt các loại 98 nghìn tấn.

            2.4. Phát triển kết cấu hạ tầng:

            - Hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, đồng bộ, liên kết để thúc đẩy phát triển KT-XH vùng và cả nước.

            - Tăng cường quản lý, chỉnh trang đô thị, nhất là các dự án xây nhà để bán.

            - Củng cố và hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi, điện, cấp thoát nước, các khu đô thị, thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn theo tiêu chí mới..

            - Coi trọng đầu tư các công trình văn hoá - xã hội theo qui hoạch, kế hoạch hàng năm.

2.5. Kinh tế đối ngoại và thu hút đầu tư:

            - Mỗi năm thu hút 10-20 dự án FDI và 15-25 dự án đầu tư trong nước.

2.6. Thu chi ngân sách:

            - Năm 2015 tổng thu ngân sách trên địa bàn 8.500 tỷ đồng, tăng bình quân 16,5%/năm.

            - Chi ngân sách 6.600 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 2,9%/năm - là giai đoạn đầu tiên Bắc Ninh tự cân đối ngân sách, không bổ sung từ ngân sách TW do vậy những năm đầu khó khăn đòi hỏi phải tiết kiệm chi.

2.7. Tài nguyên - Môi trường:

            - Xây dựng và thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến 2020.

            - Thực hiện thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với 5000ha, đảm bảo đất sản xuất nông nghiệp.

            - Phấn đấu thu gom rác 100%; xử lý 70% rác sinh hoạt, chất thải CN, chất thải y tế.

            - Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, 70% các KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn; tỷ lệ dân số được tiếp cận vệ sinh môi trường đạt 80%, 100% đô thị loại 3; 30% đô thị loại 4 có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.

            2.8. Về văn hoá-xã hội:

            2.8.1. Giáo dục - đào tạo:

            - Tăng cường cơ sở vật chất các trường, đạt 100% trường học kiên cố cao tầng.; 100/145 trường mầm non; 150/150 trường tiểu học, 105/134 trường THCS, 16/23 trường PTTH đạt chuẩn quốc gia.

            - Xây dựng hệ thống trường THCS chất lượng cao cấp huyện và trường chuyên THPT cấp tỉnh.

            2.8.2. Khoa học và công nghệ:

Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống, thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ các hoạt động quản lý, điều hành. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thích hợp để xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường các KCN, cụm CN, làng nghề, đô thị, khu tập trung dân cư; triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mới nhằm tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

            2.8.3. Y tế - dân số - gia đình và trẻ em:

            - Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thành hệ thống Bệnh viện tỉnh, huyện, 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn được kiên cố hoá.

            - Ổn định quy mô dân số, duy trì mức giảm sinh 0,2-0,30/oo, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,1%.

            - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến 2015 còn 10%.

            2.8.4. Văn hoá- Thông tin - Thể thao:

- Đến 2015, 30-40% số dân, 19-21% số hộ tập thể dục thể thao thường xuyên. Xếp hạng 20-24/63 tỉnh, thành phố tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 năm 2014.

            - 100% xã, phường, thị trấn, thôn, làng, khu phố xây dựng trung tâm văn hoá thể thao đạt chuẩn.

            - 85% gia đình được công nhận là gia đình văn hoá, 70% làng, khu phố được công nhận là làng, khu phố văn hoá; 95% cơ quan, đơn vị được công nhận là công sở văn hoá.

2.8.5. Lao động - việc làm - đời sống xã hội:

            - Đến 2015, dân số toàn tỉnh dự báo: 1,1 triệu người, với khoảng 635 nghìn lao động; phấn đấu 2015 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, mỗi năm giải quyết việc làm cho 26-27 nghìn lao động, xuất khẩu lao động 2.500-3.000 lao động/năm, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 3,2% năm 2015.

            - Tỷ lệ hộ nghèo 2015 còn 1,4% (theo chuẩn 2005); dự kiến còn 2% theo chuẩn mới.

2.9. Quốc phòng - quân sự địa phương - củng cố bộ máy và cải cách hành chính.

Tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác trong tình hình mới. Làm tốt công tác huấn luyện, diễn tập hàng năm, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tuc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội.

Giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo của công dân; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, buôn lậu, gian lận thương mại.

Tiếp tục xây dựng và củng cố bộ máy quản lý hành chính các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, bảo đảm gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập./.

Quay lại

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh

Search Tìm kiếm

Nhập từ khóa tìm kiếm:Video Bắc Ninh Bắc Ninh qua Video

Bắc Ninh qua ảnh Bắc Ninh qua Ảnh

Đền Đô
KCN Tiên Sơn
Làng tranh Đông Hồ
Làng Nghề Đông Kỵ
Trung tâm Thành Phố
Chùa Dâu
Đăng ký kinh doanhHỏi đáp thủ tục hành chínhDoi thoai doanh nghiepBắc Ninh cải thiện môi trường đầu tưDanh sách đơn vị có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp

          Số giấy phép:154/GP - TTĐT, cấp ngày 22/8/2011

          Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

          Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Quang Thành – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

         Trụ sở: số 6 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại: 0241.3822.569 - Email: skhdt@bacninh.gov.vn