Bắc Ninh Business
Khảo sát

Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?Xem kết quả
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?

Tổng số: 4182 phiếu

Du ngoạn miền quê quan họCông báo chính phủ
Lượt truy cập
5,351,059
Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các Nhà đầu tư, doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai, thực hiện các dự án công trình BT và dự án khác

Thực hiện Quyết định số 87/2011/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện dự án công trình BT Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện các dự án công trình BT và dự án khác (Dự án BT báo cáo theo Mẫu số 1; Dự án khác báo cáo theo Mẫu số 2).

Báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đường công văn và file mềm gửi về địa chỉ email: ktdn.bn@gmail.com.MẪU SỐ 1:

 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN BT

Tên Nhà đầu tư


Số:              /BCĐT

V/v Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án theo hình thức xây dựng–chuyển giao (BT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bắc Ninh, ngày …   tháng  …   năm …..

 

Báo cáo đánh giá thực hiện dự án BT

Tên dự án :………………………


            Kính gửi: ............................................................................................

 

I. Thông tin về dự án:

1. Nhà đầu tư:

    Doanh nghiệp dự án (nếu có):

2. Mục tiêu chính của dự án:

3. Qui mô đầu tư:

4. Địa điểm dự án:

5. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:

6. Hình thức thanh toán công trình BT :

- Thanh toán bằng tiền :

- Thanh toán bằng dự án khác: Nêu rõ danh mục các dự án khác (Địa điểm, diện tích, nội dung đầu tư)

- Hình thức kết hợp thanh toán bằng tiền và dự án khác:

7. Các mốc thời gian chính:

- Ngày ký kết hợp đồng BT: (ngày ký kết và các bên ký kết hợp đồng)

- Ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư :

- Ngày khởi công; Ngày hoàn thành:

II. Căn cứ pháp lý liên quan đến dự án BT:

-         Các văn bản liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT.

-         Các văn bản về phê duyệt dự án công trình BT

-         Các văn bản về ký kết giữa cơ qua nhà nước có thẩm quyền với Nhà đầu tư

-         Các văn bản khác có liên quan đến dự án BT.

III. Tình hình thực hiện dự án:

1. Tình hình chuẩn bị triển khai dự án BT:

2. Tiến độ thực hiện dự án:

- Kết quả thực hiện các công việc, hạng mục công trình của dự án

- Khối lượng thực hiện các hạng mục công trình trong kỳ báo cáo; lũy kế khối lượng thực hiện từ đầu năm đến thời điểm báo cáo; Lũy kế khối lượng thực hiện từ khi khởi công đến thời điểm báo cáo.

- So sánh khối lượng thực hiện dự án với tiến độ đã đăng ký.

2. Tình hình huy động vốn cho dự án:

- Nêu rõ kết quả huy động vốn để thực hiện dự án theo các nguồn vốn:

+Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư.

+Vốn vay ngân hàng

+Vốn huy động hợp pháp khác

(Kết quả huy động vốn gồm: huy động vốn từ đầu năm báo cáo đến thời điểm báo cáo và huy động vốn từ khi khởi công dự án đến thời điểm báo cáo; so sánh với kế hoạch)

3. Tình hình giải ngân:

Kết quả giải ngân vốn đầu tư trong kỳ báo cáo;

Kết quả giải ngân vốn từ đầu năm báo cáo đến thời điểm báo cáo;

Kết quả giải ngân vốn từ khi khởi công dự án đến thời điểm báo cáo;

So sánh với kế hoạch giải ngân của dự án đã đăng ký.

Biểu tổng hợp vốn giải ngân:

TT

Nội dung:

Khối lượng thực hiện:

Giá trị vốn giải ngân trong kỳ báo cáo

(Triệu đồng)

Tổng giá trị vốn giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo

(Triệu đồng)

Tổng giá trị vốn giải ngân từ khi thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo

(Triệu đồng)

Tỷ lệ %

thực hiện so với tổng mức đầu tư dự án được duyệt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Hạng mục 1

 

 

 

 

 

2

Hạng mục 2

 

 

 

 

 

3

.....

 

 

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

 

 

4. Công tác thực hiện về quản lý chất lượng công trình BT.

5. Công tác thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai,... (Nêu rõ các công việc đã thực hiện của dự án nhằm đảm báo các quy định về bảo vệ môi trường, sử dụng đất,.... )

6. Tình hình thực hiện các nội dung của giấy chứng nhận đầu tư (nêu rõ các nội dung được thực hiện theo các quy định của giấy chứng nhận đầu tư đã cấp và theo từng giai đoạn của dự án).

II. Kiến nghị, đề xuất:

Kiến nghị về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.

 

Nhà đầu tư

(ký tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 2:

 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN KHÁC (ĐỐI ỨNG DỰ ÁN BT)

Tên Nhà đầu tư


Số:              /BCĐT

V/v Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án khác (đối ứng dự án BT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày …   tháng  …   năm …..

 

Báo cáo đánh giá thực hiện dự án khác (đối ứng dự án BT)

Tên dự án :………………………


            Kính gửi: ............................................................................................

 

I. Thông tin về dự án:

1. Nhà đầu tư:

2. Mục tiêu chính của dự án:

3. Qui mô đầu tư:

4. Địa điểm dự án (vị trí thực hiện dự án và diện tích) :

5. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:

6. Các mốc thời gian chính:

- Ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư (nếu dự án đã được cấp GCNĐT):

- Ngày khởi công; Ngày hoàn thành.

II. Căn cứ pháp lý liên quan đến dự án khác:

-  Các văn bản về khảo sát địa điểm lập dự án khác.

-  Các văn bản liên quan đến quy hoạch, thiết kế cơ sở của dự án.

-  Các văn bản liên quan đến thu hồi đất, giao đất cho dự án

-  Căn bản liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng,....

-  Các văn bản liên quan đến xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

-  Các văn bản khác có liên quan.

III. Tình hình thực hiện dự án:

1. Tiến độ thực hiện công tác khảo sát, quy hoạch:

2. Tiến độ thực hiện dự án:

- Kết quả thực hiện các công việc, hạng mục công trình của dự án

- Khối lượng thực hiện các hạng mục công trình trong kỳ báo cáo; Lũy kế khối lượng thực hiện từ đầu năm đến thời điểm báo cáo; Lũy kế khối lượng thực hiện từ khi khởi công đến thời điểm báo cáo.

- So sánh khối lượng thực hiện dự án với tiến độ đã đăng ký.

2. Tình hình huy động vốn cho dự án:

Nêu rõ kết quả huy động vốn để thực hiện dự án theo các nguồn vốn:

+Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư.

+Vốn vay ngân hàng

+ Vốn huy động của các nhà đầu tư thứ cấp (nếu có)

+ Vốn huy động hợp pháp khác

(Kết quả huy động vốn gồm: huy động vốn từ đầu năm báo cáo đến thời điểm báo cáo và huy động vốn từ khi khởi công dự án đến thời điểm báo cáo; so sánh với kế hoạch)

3. Tình hình giải ngân:

Kết quả giải ngân vốn đầu tư trong kỳ báo cáo;

Kết quả giải ngân vốn từ đầu năm báo cáo đến thời điểm báo cáo;

Kết quả giải ngân vốn từ khi khởi công dự án đến thời điểm báo cáo;

So sánh với kế hoạch giải ngân của dự án đã đăng ký.

Biểu tổng hợp vốn giải ngân:

STT

Nội dung

Giá trị vốn giải ngân trong kỳ báo cáo

(Triệu đồng)

Tổng giá trị vốn giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo

(Triệu đồng)

Tổng giá trị vốn giải ngân từ khi thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo

(Triệu đồng)

Tỷ lệ %

thực hiện so với tổng mức đầu tư dự án được duyệt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Hạng mục 1

 

 

 

 

2

Hạng mục 2

 

 

 

 

3

.....

 

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

 

4. Công tác thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường (Nêu rõ các công việc đã thực hiện của dự án nhằm đảm báo các quy định về bảo vệ môi trường, sử dụng đất,.....)

5. Tình hình thực hiện các nội dung của giấy chứng nhận đầu tư (nêu rõ các nội dung được thực hiện theo các quy định của giấy chứng nhận đầu tư đã cấp và theo từng giai đoạn của dự án).

II. Kiến nghị, đề xuất:

Kiến nghị về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.

 

Nhà đầu tư

(ký tên, đóng dấu)

Bài viết liên quan khác:

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh

Search Tìm kiếm

Nhập từ khóa tìm kiếm:Video Bắc Ninh Bắc Ninh qua Video

Bắc Ninh qua ảnh Bắc Ninh qua Ảnh

Đền Đô
KCN Tiên Sơn
Làng tranh Đông Hồ
Làng Nghề Đông Kỵ
Trung tâm Thành Phố
Chùa Dâu
Đăng ký kinh doanhHỏi đáp thủ tục hành chínhDoi thoai doanh nghiepBắc Ninh cải thiện môi trường đầu tưDanh sách đơn vị có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp

          Số giấy phép:154/GP - TTĐT, cấp ngày 22/8/2011

          Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

          Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Quang Thành – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

         Trụ sở: số 6 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại: 0241.3822.569 - Email: skhdt@bacninh.gov.vn